หน้าแรก   |       สถิติอื่นๆ

รายงานการใช้งานระบบ E-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อคณะ
รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์


หมายถึง มีการเปิดรายวิชาบนระบบ E-learning แล้ว
หมายถึง ไม่มีการเปิดรายวิชาบนระบบ E-learningมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย กฤษณะ เวชพร มีข้อมูลในระบบ
1. กฎหมายเหมืองแร่ (อ.กฤษณะ)0 ครั้ง
          นาย นิเวศน์ ประสารศรี
-
          นางสาว ภัทรา วงษ์พันธ์กมล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย คำรณ แก้วผัด
-
          นาย ชาคริต ชูวุฒยากร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ภาณุ อุทัยศรี
-
          นาย จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน มีข้อมูลในระบบ
1. Power Plant and Substation 1-58 (surasak)71,605 ครั้ง
2. Power Plant and Substation 2/57 (ผศ.สุรศักดิ์-ดร.จัตตุฤทธิ์)57 ครั้ง
3. Power Plant and Substation 1-52 (อ.สุรศักดิ์ อ.จัตตุฤทธิ์)7 ครั้ง
          นาย สุวิทย์ สุขดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กิติพงษ์ นาคภักดี
-
          นาย ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม
-
          นาย บรรเจิด แสงจันทร์
-
          นาย สิงห์คาน แสนยากุล
-
          นาย สราวุธ จิอู๋
-
          นาย จักรภพ ใหม่เสน มีข้อมูลในระบบ
1. Advanced Computer Programming (อ.จักรภพ ใหม่เสน)0 ครั้ง
2. Advanced Computer Programming 2/55 (อ.จักรภพ ใหม่เสน)183 ครั้ง
3. Discrete Mathematics for Engineering 2/55 (อ.จักรภพ ใหม่เสน) 73 ครั้ง
          นาย ณัฐรัตน์ ปาณานนท์
-
          นาย ธีระยุทธ ขอดแก้ว มีข้อมูลในระบบ
1. การควบคุมคุณภาพ Quality Control 04402203 (อ.ธีระยุทธ ขอดแก้ว)0 ครั้ง
2. การจัดและบริหารโรงงาน (อ.ธีระยุทธ ขอดแก้ว)0 ครั้ง
          นาย สวัสดิ์ กีไสย์ มีข้อมูลในระบบ
1. กลศาสตร์วิศวกรรม(สวัสดิ์ กีไสย์)0 ครั้ง
          นาย สุรพันธ์ โล่ห์เพชร
-
          นาย ศรีธร อุปคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นพดล มณีเฑียร
-
          นาย ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์
-
          นาย มนตรี เงาเดช มีข้อมูลในระบบ
1. @มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า(อ.มนตรี เงาเดช)2 ครั้ง
2. @ งานติดตั้งไฟฟ้า (อ.มนตรี เงาเดช)168 ครั้ง
          นาย นเรศ อินต๊ะวงค์
-
          นาย ไกรลาศ ดอนชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิชาญ จันที มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประทีป แสงด้วง
-
          นาย ศุภชัย อัครนรากุล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณรงค์ นันทกุศล มีข้อมูลในระบบ
1. Illumination Engineering (อ.ณรงค์)8,540 ครั้ง
2. Electrical Power System Laboratory (อ.ณรงค์)40 ครั้ง
3. Engineering Electronics (ภาคพายัพ)(ดร.อุเทน คำน่าน , อ.ณรงค์ นันทกุศล)1 ครั้ง
4. Electrical Power System (ภาคพายัพ) (อ.ณรงค์)1,719 ครั้ง
5. Electric Circuit Laboratory (อ.ณรงค์)227 ครั้ง
          นาย อนุวัตร ศรีนวล
-
          นาย สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics Lab. 1-58 (surasak)57,433 ครั้ง
2. Power Electronics Lab. 2/57 (ผศ.สุรศักดิ์ - อ.ศุภลักษณ์)9 ครั้ง
3. Power Elecctronics 1/54 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
4. Power Plant and Substation 1-58 (surasak)71,605 ครั้ง
5. Power Electronics 1/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
6. Power Plant and Substation 2/57 (ผศ.สุรศักดิ์-ดร.จัตตุฤทธิ์)57 ครั้ง
7. Economics 3/56 ผศ สุรศักดิ์ 1 ครั้ง
8. Eng Economics 2/52 (อ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
9. Eng.Economics 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
10. Engineering Economics 1/54 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
11. Power Electronics 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)0 ครั้ง
12. Power Electronics 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
13. Power Electronics 2/52 (อ.สุรศักดิ์,ดร.อุเทน)0 ครั้ง
14. Power E ปวส 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
15. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1/58 (อ.ศุภลักษณ์)14 ครั้ง
16. Plung-Tare Project (ผศ.สุรศักดิ์)6 ครั้ง
17. Power Electronics Lab. 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
18. Power Electronics Lab. 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)0 ครั้ง
19. Power Plant 1/54 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
20. Power Plant 3/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
21. Power Plant and Substation 1-52 (อ.สุรศักดิ์ อ.จัตตุฤทธิ์)7 ครั้ง
22. Power plant and Substation13 ครั้ง
23. Power Electronics Lab.11 ครั้ง
          นาย สามารถ ยะเชียงคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนุสรณ์ เราเท่า มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เจษฎาพร ศรีภักดี มีข้อมูลในระบบ
1. Building Design (อ.jedsadaporn)0 ครั้ง
2. Prestressed Concrete Design (อ. jedsadaporn)0 ครั้ง
3. Strength pf Material I (อ.jedsadaporn)0 ครั้ง
          นาย ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ
-
          นาย ชัยวัฒน์ กิตติเดชา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มานัส สุนันท์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กำธร เรือนฝายกาศ
-
          นาย ประยูร จอมหล้าพีรติกุล
-
          นาย กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
-
          นาย สมนึก สุระธง มีข้อมูลในระบบ
1. Digital Logic and Circuits Design(อ.สมนึก สุระธง)0 ครั้ง
          นาย นินนาท อ่อนหวาน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มนู ปัญญาคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย แมน ตุ้ยแพร่
-
          นาย มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว
-
          นาย ชลากร สุวรรณสิทธิ์
-
          นาย ธราดล ดวงสุภา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ระบิน ปาลี
-
          นาย อภิชาติ ชัยกลาง
-
          นาย เอกชัย กิตติวรากูล
-
          นาย วิทูรย์ ส่องแสง
-
          นาย เรวัต ธรรมสนธิ
-
          นางสาว ฟองจันทร์ จิราสิต มีข้อมูลในระบบ
1. Reinforced Concrete Design (ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต , อ.วรพรรณ)3 ครั้ง
2. strength of materials 1 (นอกแผน อ.บุปผเวช และ ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต))278 ครั้ง
3. Surveying Practice3 ครั้ง
4. Theory of Structures (อ.วรพรรณ นันทวงศ์ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต)2 ครั้ง
5. Building Materials Testing (ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต)80 ครั้ง
6. Soil Mechanics and Foundation Engineering (ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต)191 ครั้ง
7. Timber and Steel Design (ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์, ดร.บุปผเวช พันธ์ศรี)540 ครั้ง
8. Materials Testing Laboratory (ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต , ดร.บุปผเวช พันธ์ศรี, ดร.สุนิตา นุเสน, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก. อ.พรพจน์ นุเสน)3,651 ครั้ง
          นาย เรวัฒ คำวัน มีข้อมูลในระบบ
1. Power Plant Engineering(อ.เรวัฒ คำวัน) 1 ครั้ง
          นาย วิรัตน์ นักกรองดี มีข้อมูลในระบบ
1. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า(หลักสูตร อสบ)0 ครั้ง
2. Computer Programming(วิรัตน์ นักกรองดี)0 ครั้ง
3. Electrical Power System(วิรัตน์ นักกรองดี)0 ครั้ง
          นาย ฉัตรชัย เลาวกุล
-
          นางสาว สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร
-
          นาย สมนึก สุริยา
-
          นาย เกรียงไกร ธารพรศรี
-
          นาย ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Programming วศบ.คก.ส.(4ปี) 2/54 Dr.Kwanchai0 ครั้ง
2. ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย (Parallel and Distributed Database Systems) (ดร.ขวัญชัย)137 ครั้ง
3. Computer Programming (Laboratory) Dr.Kwanchai Eurviriyanukul86 ครั้ง
4. Database Management System 53/2 (ดร.ขวัญชัย) 0 ครั้ง
5. Database Systems 2014-1 (ดร.ขวัญชัย)0 ครั้ง
6. Discrete Mathematics for Engineering 2014-1 (ดร.ขวัญชัย)0 ครั้ง
7. Parallel and Distriduted Database 2/53 (ดร.ขวัญชัย)214 ครั้ง
8. Computer Programming 54/1 Civil Engineering Dr.Kwanchai1 ครั้ง
9. Database Systems 54/1 Dr.Kwanchai172 ครั้ง
          นางสาว สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Mechanics (อ.Sunita Eurviriyanukul)102 ครั้ง
2. Strength of Materials I (อ.สุนิตา)322 ครั้ง
3. Computer Methods for Civil Engineer (อ.Sunita Eurviriyanukul)161 ครั้ง
4. Materials Testing Laboratory (ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต , ดร.บุปผเวช พันธ์ศรี, ดร.สุนิตา นุเสน, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก. อ.พรพจน์ นุเสน)3,651 ครั้ง
          นาย กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย บัญชา จรัมพร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนุชล หอมเสียง
-
          นาย เกรียงศักดิ์ ล้อเลิศวิไล
-
          นาย ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
1. Hydraulic Labolatory(อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ)214 ครั้ง
          นาย ชัยณรงค์ พรหมศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุชาติ จันทร์จรมานิตย์
-
          นาย ทองคำ สมเพราะ
-
          นาย ระพินทร์ ขัดปิก
-
          นาย มังกร ศิริจันทร์ชื่น
-
          นาย โชคมงคล นาดี มีข้อมูลในระบบ
1. (โชคมงคล นาดี)0 ครั้ง
          นาย สมาน ดาวเวียงกัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กนก ภูคาม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กัมปนาท แสงสุวรรณ
-
          นาย อัศวิน แก้วสิงห์
-
          นางสาว ปิ่นแก้ว กันฟุก มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธำรงค์ ปัญญาแก้ว
-
          นาย ดำรง ธรรมไชย
-
          นาย นิวัตร มูลปา
-
          นางสาว ยุพดี หัตถสิน มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Programming 2/54 (ยุพดี หัตถสิน)0 ครั้ง
          นาย น้ำมนต์ โชติวิศรุต มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธนิต เกตุแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศุภชาติ กรุดทอง
-
          นาย วิสุทธิ์ บัวเจริญ
-
          นาย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
-
          นาย ปรีชา เต็งศิริวัฒนา
-
          นาย สุทิน ประเสริฐสุนทร
-
          นาย เอนก อินทะเทศ
-
          นาย พินิจ เนื่องภิรมย์ มีข้อมูลในระบบ
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์447 ครั้ง
          นาย วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์
-
          นาย ธวัชชัย อุ่นใจจม
-
          นาย จิรศักดิ์ ปัญญา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรพิน พรมแดน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกทัศน์ พฤกษวรรณ
-
          นาย สมพล วงศ์ต่อม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุทธิเทพ รมยเวศม์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วีระศักดิ์ ปัญญาราช มีข้อมูลในระบบ
1. กรรมวิธีการผลิต(อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
2. การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม(อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
3. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
4. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
          นาย ภาณุเดช ทิพย์อักษร มีข้อมูลในระบบ
1. Image Processing and Computer Vision(อ.ภาณุเดช)4 ครั้ง
2. Computer Network Lab(อ.ภาณุเดช2558)2,740 ครั้ง
3. การใช้งานอาดูโน่เบื้องต้น26 ครั้ง
          นาย ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
-
          นาย ยุทธนา สิงห์ประพันธ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พุทสายัน นราพินิจ
-
          นาย สุทิน ใจกล้า
-
          นาย วรเชษฐ์ หวานเสียง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมคิด สระคำ
-
          นาย สมพร ติ๊บขัด
-
          นาย สุรพงศ์ บางพาน มีข้อมูลในระบบ
1. INDUSTRIAL MANAGEMENT (ดร. สุรพงศ์ บางพาน)0 ครั้ง
2. Quality COntorl 11-411-404 ( สุรพงศ์ บางพาน)0 ครั้ง
          นาย สาธิต รุ่งสว่าง
-
          นาย สมหมาย สารมาท มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Drawing (สมหมาย สารมาท)5 ครั้ง
2. Engineering Drawing Practices (สมหมาย สารมาท1 ครั้ง
          นาย ภัคเกษม ชะตาคำ มีข้อมูลในระบบ
1. Automatic Controls (อ.ภัคเกษม)0 ครั้ง
          นาย เอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว นิลวรรณ ไชยทนุ
-
          นางสาว ฐิติญา สุรีฉัตรไชยยันต์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เฉลิม ยาวิลาศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิริยะ ทองสุข มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว ปิยนันท์ มะลิวัลย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นาวี นันต๊ะภาพ
-
          นาย ปริญ คงกระพันธ์
-
          นาย เชษฐ อุทธิยัง
-
          นาย อนุรักษ์ สว่างวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ภาณุวัฒน์ มาละแซม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศุภลักษณ์ ศรีตา มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics Lab. 2/57 (ผศ.สุรศักดิ์ - อ.ศุภลักษณ์)9 ครั้ง
2. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1/58 (อ.ศุภลักษณ์)14 ครั้ง
3. Fundamentals of Electrical Engineering (Aj.Suparak)6,123 ครั้ง
4. เครื่องกลไฟฟ้า2 1/58 (อ.ศุภลักษณ์)3 ครั้ง
          นาย พิชิต ทนันชัย
-
          นาย อุเทน คำน่าน มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics (1/56)0 ครั้ง
2. Power Electronics Lab. 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)0 ครั้ง
3. Power Electronics 2/56 (ผศ.ดร.อุเทน)0 ครั้ง
4. Power Electronics Lab 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
5. Power Electronics 1/55 (รวมทุกเขตพื้นที่)0 ครั้ง
6. Engineering Electronics (ภาคพายัพ)(ดร.อุเทน คำน่าน , อ.ณรงค์ นันทกุศล)1 ครั้ง
7. Power Electronics 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)0 ครั้ง
8. Power Electronics 2/52 (อ.สุรศักดิ์,ดร.อุเทน)0 ครั้ง
9. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1/58 (อ.ศุภลักษณ์)14 ครั้ง
          นาย อรรถพล วิเวก มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนันท์ ทับเกิด มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Programming (อนันท์ ทับเกิด)0 ครั้ง
          นาย วีรวุฒิ ขันรัตน์ มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา (อ.วีรวุฒิ ขันรัตน์)0 ครั้ง
          นาย วิวัฒน์ สิงใส มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สัญญา อุทธโยธา
-
          นาย อนุพงศ์ ไพโรจน์ มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Engineering Laboratory(อ.อนุพงศ์)0 ครั้ง
          นาย วัชรินทร์ แสงเงิน มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล
-
          นาง ศิรประภา ชัยเนตร
-
          นาย ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์
-
          นางสาว บุปผเวช พันธุ์ศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มนตรี แก้วอยู่
-
          นาย อนันต์ วงษ์จันทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารงานอุตสาหกรรม (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)0 ครั้ง
          นางสาว อัญมณี ณะวิชัย
-
          นาย พฤทธิ์ เนตรสว่าง มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Drawing (พฤทธิ์ นตรสว่าง)0 ครั้ง
          นาย เมธัส ภัททิยธนี มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว อัจฉรา จันทร์ผง
-
          นาย อำนาจ ตงติ๊บ
-
          นาย อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์
-
          นาย ชวลิต หินแสง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย คธายุทธ ก๋ามะโน
-
          นาย สุรชัย ทองสุรส
-
          นาย พิพัฒน์ หมื่นเป็ง
-
          นาย ภาคภูมิ จารุภูมิ
-
          นาย ภาณุภัค วิมลสันติรังษี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประชา ยืนยงกุล มีข้อมูลในระบบ
1. Heat Transfer (ผศ.ประชา ยืนยงกุล)8 ครั้ง
2. Heat Transfer (ผศ.ประชา ยินยงกุล) เทอม 1/558 ครั้ง
3. Heat Transfer Summer 57 (Pracha Yeunyongkul)2 ครั้ง
4. Heat Transfer 2/57 (Pracha Yeunyongkul)1 ครั้ง
5. Heat Transfer 1/57 (Pracha Yeunyongkul)9 ครั้ง
6. Heat Transfer_2/55 (Pracha Yeunyongkul)5 ครั้ง
7. Heat Transfer sec-02-Fri (Pracha)3,386 ครั้ง
8. Heat Transfer sec-04-Sun (Pracha)2,848 ครั้ง
9. Heat Transfer sec-03-Thu (Pracha)5,562 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย อนนท์ นำอิน
-
          นาย วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
-
          นาย มนต์ชัย ปัญญาทอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณัฐพล อุ่นยัง มีข้อมูลในระบบ
-
          ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ศรีทะแก้ว มีข้อมูลในระบบ
1. Advance topic (1-58 prakasit)62 ครั้ง
2. co-operative Education 2/574 ครั้ง
3. Electrical Machines I 3/57 (prakasit)11 ครั้ง
4. Fundamental Electrical Engineering 1/58(aj.prakasit)117 ครั้ง
5. Power plant and Substation 1/58 (prakasit)12,237 ครั้ง
6. pawer plant and substation 1/57(aj.prakasit)1 ครั้ง
7. Electrical Machines I 2/57 (prakasit)7 ครั้ง
8. Advanced Topics in Electrical Engineering (อ.ประกาศิต)2 ครั้ง
9. Electrical Machines II (อ.ประกาศิต)0 ครั้ง
10. High Voltage Engineering (อ.ประกาศิต)0 ครั้ง
11. High Voltage Engineering Lab (อ. ประกาศิต)0 ครั้ง
          นาย วิฑูรย์ พรมมี มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Programming(Dr.Witoon Prommee)0 ครั้ง
          นาย เทอดศักดิ์ เงินมูล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธวัชชัย แสนแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณรงค์ เมตรไตรพันธ์
-
          นาย พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ มีข้อมูลในระบบ
1. ปฏิบัติการชลศาสตร์ (อ.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ)2 ครั้ง
          นาง นิอร สิริมงคลเลิศกุล
-
          นาย เอกวัฒน์ ญาณะวงษา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิวัฒน์ ทิพจร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง
-
          นาย นพพร พัชรประกิติ
-
          นาย รัฐพล เกติยศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิเชษฐ กันทะวัง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อังกูร ว่องตระกูล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์
-
          นาย ธนากร สร้อยสุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศิระพงศ์ ลือชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นุรักษ์ ไชยศรี
-
          นาย สรษัณ บุญทาศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เพลิน จันทร์สุยะ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กำพล จินตอมรชัย
-
          นางสาว ยุพิน วรกุลชน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วันชัย โลตุรัตน์
-
          นาย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมควร สงวนแพง
-
          นาย นิวัติ นวลกัน มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา0 ครั้ง
2. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา(นิวัติ)0 ครั้ง
          นาย อณจ ชัยมณี
-
          นางสาว อรสา ธรรมสรางกูร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ขจร อนุดิตย์
-
          นาย ประภาส สุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาง สุจิตรา จีนะวงษ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สิทธิชัย จีนะวงษ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์
-
          นาย วิโรจน์ ปงลังกา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นิคม ธรรมปัญญา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรชัย อำนวยพรเลิศ
-
          นาย วรพจน์ ศิริรักษ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง
-
          นาย พิเชษฐ์ เวศนารัตน์
-
          นาย ทิวากร สมวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมศักดิ์ วรรณชัย
-
          นาย ทักษ์ หงษ์ทอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เกรียงศักดิ์ คงชื่น มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นิติพงษ์ สมไชยวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เดชาชัย ก๋องทอง มีข้อมูลในระบบ
1. 04-101-104 ความแข็งแรงของวัสดุ (อ.เดชาชัย)0 ครั้ง
          นาย พิเชษฐ์ เหมยคำ
-
          นาย จำเริญ เกตุแก้ว มีข้อมูลในระบบ
1. Instructional Materials Development;การพัฒนาวัสดุช่วยสอน(จำเริญ เกตุแก้ว)0 ครั้ง
          นาย ศุภชัย แสงคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกชัย ชัยดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย จักรวัฒน์ สัญใจ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กฤษฎา ฟ้าคำตัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว สุวรรณี ยาสมร มีข้อมูลในระบบ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ลำปาง
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย ศราวุธ เอกบาง มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว มนินทรา ใจคำปัน มีข้อมูลในระบบ
1. Production and Planning Control (มนินทรา ใจคำปัน)504 ครั้ง
2. การควบคุมคุณภาพ Quality Control(ลำปาง) (อ.มนินทรา ใจคำปัน)0 ครั้ง
3. การควบคุมคุณภาพ(รวมทุกเขตพื้นที่)0 ครั้ง
          นางสาว สาวิณี หลุดพา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย บุญธรรม โสใจวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุทัศน์ แสงยันต์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สรายุทธ มาลัยพันธุ์
-
          นาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อภินันท์ จิตรเจริญ มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Technology (Aphinan)15,234 ครั้ง
2. Mechanical Computer Programming (Aphinan Jitjaroen)36,611 ครั้ง
3. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา (อภินันทน์ จิตรเจริญ)48 ครั้ง
4. Mechanical Technology Pre-project 349 ครั้ง
5. Agricultural Machinery 1 (Aphinan Jitjaroen)15 ครั้ง
6. Farm Machinery and Irrigation (Aphinan Jitjaroen)8 ครั้ง
7. Agricultural Machinery 2(Aphinan Jitjaroen)1 ครั้ง
8. Maintenance Technology (Aphinan Jitjaroen)5,118 ครั้ง
          นาย พงศกร สุรินทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. การยศาสตร์ (อ.พงศกร ลำปาง)0 ครั้ง
2. เขียนแบบวิศวกรรม (อ.พงศกร)0 ครั้ง
          นาย เสกสรร เจียรสุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปณิธิ แสนจิตร มีข้อมูลในระบบ
1. 32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก(อ.ปณิฐิ แสนจิตร)0 ครั้ง
          นาย ฐิติพล สุรินทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. งานไม้ 1 WOOD WORKING 1 (lp) (อ. thitipol)0 ครั้ง
          นาย อำนาจ ผัดวัง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชัยชนะ วงค์เรือง
-
          นาย วันไชย คำเสน
-
          นาย กิตติพงษ์ นิมากร มีข้อมูลในระบบ
1. ความปลอดภัยในงานอุสาหกรรม(ผศ.นัย บำรุงเวช+กิตติพงค์ นิมากร)0 ครั้ง
2. การทำความเย็นและปรับอากาศ(อ.กิตติพงค์ นิมากร)0 ครั้ง
          นาย พิทูร นพนาคร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชัชชัย วรพัฒน์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กีรติ วุฒิจารี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาง อรทัย บุญทะวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่น่าน
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย บุญช่วย โรจน์ฤทธากร มีข้อมูลในระบบ
1. วัสดุวิศวกรรม (บุญช่วย โรจน์ฤทธากร)0 ครั้ง
          นาย อรรนนท์ บัวศรี
-
          นาย วีระชาติ ขัดมัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ มีข้อมูลในระบบ
1. เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 1 (ชาญยุทธ์)0 ครั้ง
2. ไมโครโปรเซสเซอร์ (อ.ชาญยุทธ์)0 ครั้ง
          นาย วรรณกร พรหมอารีย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ก้องเกียรติ ธนะมิตร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อริยะ แสนทวีสุข มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประเสริฐ ศรีพนม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เกรียงไกร ธนะมิตร
-
          นาย วุฒิศักดิ์ กาวินัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร มีข้อมูลในระบบ
1. วัสดุวิศวกรรม (บุญช่วย โรจน์ฤทธากร)0 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ตาก
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย เจษฏา วิเศษมณี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิชิตตรี ทองดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มาโนช นำฟู มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อดิเรก ชัยนวล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย จุมพล ชัยประเดิมศักดิ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนันต์ ลอยใหม่
-
          นางสาว ขวัญดาว ยมเกิด
-
          นาย ขวัญชัย เทศฉาย
-
          นาย ชนินทร์ เชื้อวีระชน
-
          นาย อำนาจ ศรีรักษ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมนึก เครืองสอน
-
          นาย นิวัตร สระบัว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปิยะชาติ ชาญช่างเหล็ก
-
          นาย กานต์ วิรุณพันธ์
-
          นาย ภูวดล พรหมชา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ไพโรจน์ จันทร์แก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรสิทธิ์ แสนทอน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ทัศนะ ถมทอง มีข้อมูลในระบบ
1. ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)4 ครั้ง
2. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)1,401 ครั้ง
3. ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม(อ.ทัศนะ ถมทอง)0 ครั้ง
4. ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)12 ครั้ง
5. อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)8 ครั้ง
6. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง_สำหรับครุศาสตร์ไฟฟ้า(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)4 ครั้ง
7. การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)97 ครั้ง
8. โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า(อาจารย์ทัศนะ ถมทอง)339 ครั้ง
          ว่าที่ร้อยตรี จำเนียร แดงเถิน มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต(อ.จำเนียร แดงเถิน)4 ครั้ง
          นาย สมชัย ภาสน์พิพัฒน์กุล
-
          นาย กอบพัฒนศักดิ์ คงเจริญ
-
          นาย ปรีชา มหาไม้ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประเทือง ฝั้นแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมเดช อิงคะวะระ
-
          นาย พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
-
          นาย ยุทธนา ขำสุวรรณ์
-
          นาย ไพฑูรย์ ขยันการนาวี
-
          นาย ชยันต์ คำบรรลือ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย คมสัน คำบรรลือ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธานินทร์ สุเชียง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วีระ สังข์นาค มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อุดม เครือเทพ
-
          นาย ประพนธ์ โพธิ์อ่อน
-
          นาย สนิท ขวัญเมือง
-
          นาย ภาณุ วัชระนฤมล
-
          นางสาว รุ้งรพี พริ้งจำรัส
-
          นาย รุ่งโรจน์ จักภิระ
-
          นาย อภิรักษ์ ขัดวิลาศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ยุทธนา มูลกลาง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ มีข้อมูลในระบบ
1. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี0 ครั้ง
          นาง อัญชลี พานิชเจริญ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิบูลย์ เครือคำอ้าย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนุรัตน์ เทวตา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นายทวีศักดิ์ มโนสืบ
-
          นาย ธงชัย ยมลำภู
-
          นาย บุญรักษ์ เจริญจิตร์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย จตุรงค์ แป้งพงษ์
-
          นาย ก่อเกียรติ ศุภพิมล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สนธยา ทองอรุณศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สังเวียน เครือวัง
-
          นาย จำรัส ทาคำวัง
-
          นาง วันดี พูนพจน์มาศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธัชพล พงศ์สาลี
-
          นาย ภาคภูมิ ใจชมพู มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มานะ ทะนะอ้น มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิรัช กองสิน มีข้อมูลในระบบ
1. สนามแม่เหล็กไฟฟฟ้า(อ.วิรัช)928 ครั้ง
2. (วิรัช กองสิน) 0 ครั้ง
          นาย สมบัติ สันกว๊าน
-
          นาย พิสุทธิ์ เพชรสุวรรณ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นรุตน์ คล้ายเคลื่อน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วุฒิชัย หีบคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธวัชชัย ไชยลังการ มีข้อมูลในระบบ
1. ฝึกฝีมือเบื้องต้น(นายธวัชชัย ไชยลังการ)0 ครั้ง
2. ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล(นายธวัชชัย ไชยลังการ)0 ครั้ง
          นาย สุวัฒน์ กาน้อย มีข้อมูลในระบบ
-
          ว่าที่ร้อยตรี จีรพงศ์ จีบกลำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สถาพร คีรีต๊ะ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมใจ ราชบุตร
-
          นาย วรวุฒิ วิริยะ
-
          นาย ธีระ ค้ำชู มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปรมัตถ์ สุขสายอ้น มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธนารักษ์ สายเปลี่ยน
-
          นาย ยุทธนา มั่นมาก มีข้อมูลในระบบ
1. กระสวนงานหล่อ (อ.ยุทธนา มั่นมาก)0 ครั้ง
          นาย สมคิด สุขสวัสดิ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อมร อ้นกรอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชาตรี ศรีถาวร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุทิน สวนพันธุ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย จิรวัฒน์ วรวิชัย
-
          นาย วีระพรรณ จันทร์เหลือง มีข้อมูลในระบบ
1. การพัฒนาหลักสูตร(วีระพรรณ)3 ครั้ง
2. ปฏิบัติไฮดรอลิคส์เครื่องจักรกลหนัก(วีระพรรณ)110 ครั้ง
3. การประกันคุณภาพทางการศึกษา(อ.วีระพรรณ)4 ครั้ง
4. เทคโนโลยีการบำรุงรักษา(วีระพรรณ)7 ครั้ง
5. การสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร4 ครั้ง
6. ทฤษฎีไฮดรอลิคส์เครื่องจักรกลหนัก(วีระพรรณ)25 ครั้ง
          นาย สันติภาพ โคตทะเล
-
          นาย พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล
-
          นาย สุรนารถ ฉิมภารส มีข้อมูลในระบบ
1. Theory of Engines (อ.สุรนารถ ฉิมภารส)0 ครั้ง
2. Vehicle Electrical and Electronics Systems (อ.สุรนารถ ฉิมภารส0 ครั้ง
3. Educational Measurement and Evaluation (อ.สุรนารถ ฉิมภารส)0 ครั้ง
4. Electronics Controls Engines Workshop (อ.สุรนารถ ฉิมภารส)0 ครั้ง
5. Fluid Mechanics (อ.สุรนารถ ฉิมภารส)0 ครั้ง
6. Gasoline Engine Practice (อ.สุรนารถ ฉิมภารส)0 ครั้ง
          นาย ภูมิใจ สอาดโฉม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล มีข้อมูลในระบบ
1. Material testing Engineering Laboratory (อ.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล)3 ครั้ง
          นาย ไกรสร วงษ์ปู่ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชนกานต์ วุฒิวรคุปต์
-
          นาย ณรงฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญากิจ มีข้อมูลในระบบ
1. Theory of Structures (อ.พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ)0 ครั้ง
          นาย ยุธนา ศรีอุดม มีข้อมูลในระบบ
1. Internal Combustion Engine (นายยุธนา ศรีอุดม)0 ครั้ง
          นาย จักรกฤษณ์ เคลือบวัง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี มีข้อมูลในระบบ
1. 22040311 ระบบปฏิบัติการ Operating System (อ.สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี)0 ครั้ง
2. 22045419 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (อ.สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี)0 ครั้ง
          นาย จักรพล จันลือไชย มีข้อมูลในระบบ
1. กลศาสตร์ของแข็ง(จักรพล จันลือไชย)0 ครั้ง
2. กลศาสตร์ของแข็ง(จักรพล จันลือไชย)0 ครั้ง
          นาย ยุธนา ศรีอุดม มีข้อมูลในระบบ
1. Internal Combustion Engine (นายยุธนา ศรีอุดม)0 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่พิษณุโลก
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย วริศ จิตต์ธรรม มีข้อมูลในระบบ
1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 (รวมทุกเขตพื้นที่)0 ครั้ง
          นาย ทนงศักดิ์ น้อยคง มีข้อมูลในระบบ
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(รวมทุกเขตพื้นที่ : ผศ.ประมูล บัวน้อย)0 ครั้ง
2. การประกันคุณภาพทางการศึกษา(อ.ทนงศักดิ์ น้อยคง)75 ครั้ง
          นาย กมลศักดิ์ รัตนวงษ์ มีข้อมูลในระบบ
1. ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อ.กมลศักดิ์3 ครั้ง
2. การประกันคุณภาพทางการศึกษา(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)5 ครั้ง
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)1 ครั้ง
4. ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)5,883 ครั้ง
5. เครื่องยนต์สันดาปภายใน(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)4 ครั้ง
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)5 ครั้ง
7. การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)6 ครั้ง
8. กลวิธีการสอน(กมลศักดิ์)Didactic for Technical Training 18 ครั้ง
9. กลวิธีการสอนช่างเทคนิค(อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์)2,929 ครั้ง
10. ทฤษฏีเครื่องยนต์ (อ.กมลศักดิ์)5,224 ครั้ง
          นาย สมชาย โพธิ์พยอม
-
          นาย ประเทียบ พรมสีนอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมบัติย์ มงคลชัยชนะ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมศักดิ์ สว่างวรรณ
-
          นาย นิติกร หลีชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุนทร โล่นพันธ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อุทัย พานกุล มีข้อมูลในระบบ
1. เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น(อาจารย์อุทัย พานกุล)0 ครั้ง
          นาย กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ มีข้อมูลในระบบ
-
จำนวนทั้งหมด 345