หน้าแรก   |       สถิติอื่นๆ

รายงานการใช้งานระบบ E-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อคณะ
รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์


หมายถึง มีการเปิดรายวิชาบนระบบ E-learning แล้ว
หมายถึง ไม่มีการเปิดรายวิชาบนระบบ E-learningมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย กฤษณะ เวชพร มีข้อมูลในระบบ
1. กฎหมายเหมืองแร่ (อ.กฤษณะ)0 ครั้ง
          นาย นิเวศน์ ประสารศรี
-
          นางสาว ภัทรา วงษ์พันธ์กมล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย คำรณ แก้วผัด
-
          นาย ชาคริต ชูวุฒยากร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ภาณุ อุทัยศรี
-
          นาย จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน มีข้อมูลในระบบ
1. Power Plant and Substation (1/56)65,344 ครั้ง
2. Power Plant 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)28,720 ครั้ง
          นาย สุวิทย์ สุขดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กิติพงษ์ นาคภักดี
-
          นาย ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม
-
          นาย บรรเจิด แสงจันทร์
-
          นาย สิงห์คาน แสนยากุล
-
          นาย สราวุธ จิอู๋
-
          นาย จักรภพ ใหม่เสน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณัฐรัตน์ ปาณานนท์
-
          นาย ธีระยุทธ ขอดแก้ว มีข้อมูลในระบบ
1. การควบคุมคุณภาพ Quality Control 04402203 (อ.ธีระยุทธ ขอดแก้ว)0 ครั้ง
          นาย สวัสดิ์ กีไสย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรพันธ์ โล่ห์เพชร
-
          นาย ศรีธร อุปคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นพดล มณีเฑียร
-
          นาย ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์
-
          นาย มนตรี เงาเดช มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นเรศ อินต๊ะวงค์
-
          นาย ไกรลาศ ดอนชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิชาญ จันที มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประทีป แสงด้วง
-
          นาย ศุภชัย อัครนรากุล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณรงค์ นันทกุศล มีข้อมูลในระบบ
1. Illumination Engineering (อ.ณรงค์)315 ครั้ง
2. Electrical Power System Analysis (อ.ณรงค์)6 ครั้ง
3. Electrical Power System (ภาคพายัพ) (อ.ณรงค์)1,571 ครั้ง
4. Electric Circuit Laboratory (อ.ณรงค์)1,679 ครั้ง
5. Electrical Engineering Project (ภาคพายัพ)1,626 ครั้ง
6. Electromagnetic Fields (อ.ณรงค์)3,095 ครั้ง
7. Electrical Power System Laboratory (อ.ณรงค์)4 ครั้ง
          นาย อนุวัตร ศรีนวล
-
          นาย สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ มีข้อมูลในระบบ
1. Power Plant and Substation 1/55 (รวมทุกเขตพื้นที่) 425 ครั้ง
2. Eng.Economics 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
3. Power Electronics 2/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
4. Power Electronics (1/56)60,768 ครั้ง
5. Engineering Economics 1/54 (ผศ.สุรศักดิ์)1 ครั้ง
6. Power Plant 3/53 (ผศ.สุรศักดิ์)8 ครั้ง
7. Power Plant and Substation 1-52 (อ.สุรศักดิ์ อ.จัตตุฤทธิ์)2 ครั้ง
8. Power Plant 1/54 (ผศ.สุรศักดิ์)70 ครั้ง
9. Power Plant and Substation (1/56)65,344 ครั้ง
10. Economics 3/56 ผศ สุรศักดิ์ 2,022 ครั้ง
11. Engineering Economics 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ผศ.พิศิษฐ์)0 ครั้ง
12. Power Electronics Lab. 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)2 ครั้ง
13. Power Plant 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)28,720 ครั้ง
14. Power Electronics Lab. 1/53 (ผศ.สุรศักดิ์)0 ครั้ง
15. Economics 3/5515,805 ครั้ง
16. Power Electronics 2/55149 ครั้ง
17. Power Electronics Lab 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)26,251 ครั้ง
18. Power Electronics 2/56 (ผศ.ดร.อุเทน)38,350 ครั้ง
          นาย สามารถ ยะเชียงคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนุสรณ์ เราเท่า มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เจษฎาพร ศรีภักดี มีข้อมูลในระบบ
1. Building Design (อ.jedsadaporn)0 ครั้ง
2. Prestressed Concrete Design (อ. jedsadaporn)0 ครั้ง
3. Strength pf Material I (อ.jedsadaporn)0 ครั้ง
          นาย ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ
-
          นาย ชัยวัฒน์ กิตติเดชา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มานัส สุนันท์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กำธร เรือนฝายกาศ
-
          นาย ประยูร จอมหล้าพีรติกุล
-
          นาย กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
-
          นาย สมนึก สุระธง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นินนาท อ่อนหวาน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มนู ปัญญาคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย แมน ตุ้ยแพร่
-
          นาย มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว
-
          นาย ชลากร สุวรรณสิทธิ์
-
          นาย ธราดล ดวงสุภา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ระบิน ปาลี
-
          นาย อภิชาติ ชัยกลาง
-
          นาย เอกชัย กิตติวรากูล
-
          นาย วิทูรย์ ส่องแสง
-
          นาย เรวัต ธรรมสนธิ
-
          นางสาว ฟองจันทร์ จิราสิต มีข้อมูลในระบบ
1. Theory of Structures (อ.วรพรรณ นันทวงศ์ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต)660 ครั้ง
2. Concrete Technology (ใช้ร่วมกันทุกเขตพื้นที่: ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต)6,663 ครั้ง
3. Materials Testing Laboratory (ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต , ดร.บุปผเวช พันธ์ศรี, ดร.สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล)6,811 ครั้ง
4. Concrete Technology Laboratory (ใช้ร่วมกันทุกเขตพื้นที่: ดร. ฟองจันทร์ จิราสิต)4,180 ครั้ง
5. Surveying Practice36 ครั้ง
          นาย เรวัฒ คำวัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิรัตน์ นักกรองดี มีข้อมูลในระบบ
1. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า(หลักสูตร อสบ)1 ครั้ง
          นาย ฉัตรชัย เลาวกุล
-
          นางสาว สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร
-
          นาย สมนึก สุริยา
-
          นาย เกรียงไกร ธารพรศรี
-
          นาย ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล มีข้อมูลในระบบ
1. Parallel and Distributed Database Systems 2012-2 (ดร.ขวัญขัย)95 ครั้ง
2. Advanced Database System 2/2011 Dr. Kwanchai919 ครั้ง
3. Database Systems 54/1 Dr.Kwanchai967 ครั้ง
4. ระบบฐานข้อมูล 2012/14 ครั้ง
5. Database and Information Systems 2012/2(ดร.ขวัญชัย)1,371 ครั้ง
6. Computer Programming วศบ.คก.ส.(4ปี) 2/54 Dr.Kwanchai5 ครั้ง
7. ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย (Parallel and Distributed Database Systems) (ดร.ขวัญชัย)509 ครั้ง
8. Computer Programming (Laboratory) Dr.Kwanchai Eurviriyanukul251 ครั้ง
          นางสาว สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Mechanics 2/55 (อ.Sunita Eurviriyanukul)1,698 ครั้ง
2. Strength of Materials I (อ.สุนิตา)653 ครั้ง
3. Computer Methods for Civil Engineer (อ.Sunita Eurviriyanukul)1,051 ครั้ง
          นาย กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย บัญชา จรัมพร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนุชล หอมเสียง
-
          นาย เกรียงศักดิ์ ล้อเลิศวิไล
-
          นาย ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชัยณรงค์ พรหมศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุชาติ จันทร์จรมานิตย์
-
          นาย ทองคำ สมเพราะ
-
          นาย ระพินทร์ ขัดปิก
-
          นาย มังกร ศิริจันทร์ชื่น
-
          นาย โชคมงคล นาดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมาน ดาวเวียงกัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กนก ภูคาม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กัมปนาท แสงสุวรรณ
-
          นาย อัศวิน แก้วสิงห์
-
          นางสาว ปิ่นแก้ว กันฟุก
-
          นาย ธำรงค์ ปัญญาแก้ว
-
          นาย ดำรง ธรรมไชย
-
          นาย นิวัตร มูลปา
-
          นางสาว ยุพดี หัตถสิน มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Programming for Engineering (ยุพดี หัตถสิน)3,976 ครั้ง
          นาย น้ำมนต์ โชติวิศรุต มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธนิต เกตุแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศุภชาติ กรุดทอง
-
          นาย วิสุทธิ์ บัวเจริญ
-
          นาย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
-
          นาย ปรีชา เต็งศิริวัฒนา
-
          นาย สุทิน ประเสริฐสุนทร
-
          นาย เอนก อินทะเทศ
-
          นาย พินิจ เนื่องภิรมย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์
-
          นาย ธวัชชัย อุ่นใจจม
-
          นาย จิรศักดิ์ ปัญญา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรพิน พรมแดน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกทัศน์ พฤกษวรรณ
-
          นาย สมพล วงศ์ต่อม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุทธิเทพ รมยเวศม์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วีระศักดิ์ ปัญญาราช มีข้อมูลในระบบ
1. การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม(อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
2. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (อ.วีระศักดิ์ ปัญญาราช)0 ครั้ง
          นาย ภาณุเดช ทิพย์อักษร มีข้อมูลในระบบ
1. Image Processing and Computer Vision(อ.ภาณุเดช)2 ครั้ง
2. Computer Network Lab(อ.ภาณุเดช)293 ครั้ง
          นาย ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
-
          นาย ยุทธนา สิงห์ประพันธ์
-
          นาย พุทสายัน นราพินิจ
-
          นาย สุทิน ใจกล้า
-
          นาย วรเชษฐ์ หวานเสียง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมคิด สระคำ
-
          นาย สมพร ติ๊บขัด
-
          นาย สุรพงศ์ บางพาน มีข้อมูลในระบบ
1. INDUSTRIAL MANAGEMENT (ดร. สุรพงศ์ บางพาน)0 ครั้ง
          นาย สาธิต รุ่งสว่าง
-
          นาย สมหมาย สารมาท มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ภัคเกษม ชะตาคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว นิลวรรณ ไชยทนุ
-
          นางสาว ฐิติญา สุรีฉัตรไชยยันต์ มีข้อมูลในระบบ
1. Didactic for Technical Training6 ครั้ง
          นาย เฉลิม ยาวิลาศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิริยะ ทองสุข มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว ปิยนันท์ มะลิวัลย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นาวี นันต๊ะภาพ
-
          นาย ปริญ คงกระพันธ์
-
          นาย เชษฐ อุทธิยัง
-
          นาย อนุรักษ์ สว่างวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ภาณุวัฒน์ มาละแซม มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศุภลักษณ์ ศรีตา มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics 2/55149 ครั้ง
2. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-54 (อ.ศุภลักษณ์)6 ครั้ง
3. การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพายัพ)3,712 ครั้ง
4. Power E 3/53 (อ.อุเทน ,อ.ศุภลักษณ์ อ,สุรศักดิ์)4 ครั้ง
5. Power Electronics (1/56)60,768 ครั้ง
6. Power Electronics 1/55 (รวมทุกเขตพื้นที่)2 ครั้ง
7. Power Electronics 2/56 (ผศ.ดร.อุเทน)38,350 ครั้ง
8. Power Electronics Lab 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)26,251 ครั้ง
          นาย พิชิต ทนันชัย
-
          นาย อุเทน คำน่าน มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics (1/56)60,768 ครั้ง
2. Power Electronics Lab. 2/54 (ผศ.สุรศักดิ์ ดร.อุเทน)2 ครั้ง
3. Power Electronics 2/56 (ผศ.ดร.อุเทน)38,350 ครั้ง
4. Power Electronics Lab 2/56 (ผศ.สุรศักดิ์)26,251 ครั้ง
5. Power Electronics 1/55 (รวมทุกเขตพื้นที่)2 ครั้ง
          นาย อรรถพล วิเวก มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อนันท์ ทับเกิด มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วีรวุฒิ ขันรัตน์ มีข้อมูลในระบบ
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วีรวุฒิ)6 ครั้ง
2. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา (อ.วีรวุฒิ ขันรัตน์)277 ครั้ง
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา42 ครั้ง
          นาย วิวัฒน์ สิงใส มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สัญญา อุทธโยธา
-
          นาย อนุพงศ์ ไพโรจน์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วัชรินทร์ แสงเงิน มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล
-
          นาง ศิรประภา ชัยเนตร
-
          นาย ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์
-
          นางสาว บุปผเวช พันธุ์ศรี มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Mechanics(test at Chiangrai) (bupavech phansri)1,538 ครั้ง
2. กลศาสตร์วิศวกรรม (รวมทุกเขตพื้นที่)1 ครั้ง
3. TIMBER AND STEEL DESIGN (STEEL PART) (อ.บุปผเวช)114 ครั้ง
4. Materials Testing Laboratory (ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต , ดร.บุปผเวช พันธ์ศรี, ดร.สุนิตา เอื้อวิริยานุกูล)6,811 ครั้ง
          นาย มนตรี แก้วอยู่
-
          นาย อนันต์ วงษ์จันทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)9 ครั้ง
2. เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ Sensors and Transducers 32123301 (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)227 ครั้ง
3. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า(หลักสูตร อสบ)1 ครั้ง
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)13 ครั้ง
5. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)3 ครั้ง
6. การบริหารงานอุตสาหกรรม (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)1 ครั้ง
7. การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิส์ (อ.อนันต์ วงษ์จันทร์)19 ครั้ง
8. LabVIEW (W.Anan)2 ครั้ง
          นางสาว อัญมณี ณะวิชัย
-
          นาย พฤทธิ์ เนตรสว่าง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เมธัส ภัททิยธนี มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว อัจฉรา จันทร์ผง
-
          นาย อำนาจ ตงติ๊บ
-
          นาย อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์
-
          นาย ชวลิต หินแสง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย คธายุทธ ก๋ามะโน
-
          นาย สุรชัย ทองสุรส
-
          นาย พิพัฒน์ หมื่นเป็ง
-
          นาย ภาคภูมิ จารุภูมิ
-
          นาย ภาณุภัค วิมลสันติรังษี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ประชา ยืนยงกุล มีข้อมูลในระบบ
1. Heat Pipe_1/56 (Pracha Yeunyongkul)52 ครั้ง
2. Design of Thermal System 2/56 (Pracha Yeunyongkul)140 ครั้ง
3. Heat Transfer (ผศ.ประชา ยินยงกุล) เทอม 1/5515 ครั้ง
4. Heat Pipe 1/56 (Pracha Yeunyongkul)1,390 ครั้ง
5. Heat Transfer 1/56 (Pracha Yeunyonkul)54 ครั้ง
6. Heat Pipe2 ครั้ง
7. Heat Transfer_2/55 (Pracha Yeunyongkul)15 ครั้ง
8. Power Plant Engineering_2/55 (Pracha Yeunyongkul)5 ครั้ง
9. Heat Pipe_2/55 (Pracha Yeunyongkul)5 ครั้ง
10. Heat Transfer 2/56 (Pracha Yeunyongkul)5,173 ครั้ง
11. Heat Pipe 2/56 (Pracha Yeunyongkul)368 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย อนนท์ นำอิน
-
          นาย วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
-
          นาย มนต์ชัย ปัญญาทอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณัฐพล อุ่นยัง มีข้อมูลในระบบ
-
          ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ศรีทะแก้ว มีข้อมูลในระบบ
1. High Voltage Engineering Lab (อ. ประกาศิต)36 ครั้ง
2. Co-operative Eduction6,948 ครั้ง
3. High Voltage Engineering (อ.ประกาศิต)1,177 ครั้ง
4. Electrical Machines II (อ.ประกาศิต)30 ครั้ง
5. Power plant and Substation 1/56 (อ.ประกาศิต)39,147 ครั้ง
6. Electrical Instruments and Measurements 1/56 (อ.ประกาศิต)70,603 ครั้ง
7. Power Plant and Substation 1/55 (รวมทุกเขตพื้นที่) 425 ครั้ง
8. Electrical Machines I 2/56 (prakasit)12,563 ครั้ง
9. Electrical Instrument and Measurement 2/56 (prakasit) 29,230 ครั้ง
10. Electrical Instruments and Measurements summer56 (prakasit)7,201 ครั้ง
11. Power plant and Substation 2/56 (prakasit)31,663 ครั้ง
          นาย วิฑูรย์ พรมมี มีข้อมูลในระบบ
1. การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(วิฑูรย์ พรมมี)11 ครั้ง
2. Computer Programming(Dr.Witoon Prommee)87 ครั้ง
          นาย เทอดศักดิ์ เงินมูล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ธวัชชัย แสนแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ณรงค์ เมตรไตรพันธ์
-
          นาย พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ มีข้อมูลในระบบ
1. ปฏิบัติการชลศาสตร์ (อ.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ)3 ครั้ง
          นาง นิอร สิริมงคลเลิศกุล
-
          นาย เอกวัฒน์ ญาณะวงษา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิวัฒน์ ทิพจร มีข้อมูลในระบบ
1. วงจรไฟฟ้า 1 (ดร.วิวัฒน์ ทิพจร)198 ครั้ง
2. วงจรไฟฟ้า 2 (ดร.วิวัฒน์ ทิพจร)1,566 ครั้ง
          นาย ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง
-
          นาย นพพร พัชรประกิติ
-
          นาย รัฐพล เกติยศ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิเชษฐ กันทะวัง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อังกูร ว่องตระกูล มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์
-
          นาย ธนากร สร้อยสุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศิระพงศ์ ลือชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นุรักษ์ ไชยศรี
-
          นาย สรษัณ บุญทาศรี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เพลิน จันทร์สุยะ มีข้อมูลในระบบ
1. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(เพลิน จันทร์สุยะ)260 ครั้ง
          นาย กำพล จินตอมรชัย
-
          นางสาว ยุพิน วรกุลชน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วันชัย โลตุรัตน์
-
          นาย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมควร สงวนแพง
-
          นาย นิวัติ นวลกัน มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา(นิวัติ)396 ครั้ง
2. การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา42 ครั้ง
          นาย อณจ ชัยมณี
-
          นางสาว อรสา ธรรมสรางกูร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ขจร อนุดิตย์
-
          นาย ประภาส สุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาง สุจิตรา จีนะวงษ์ มีข้อมูลในระบบ
1. Digital Circuit and Logic Design(อ.สุจิตรา จีนะวงษ์)5 ครั้ง
          นาย สิทธิชัย จีนะวงษ์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์
-
          นาย วิโรจน์ ปงลังกา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย นิคม ธรรมปัญญา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สุรชัย อำนวยพรเลิศ
-
          นาย วรพจน์ ศิริรักษ์ มีข้อมูลในระบบ
1. วัสดุวิศวกรรม(วรพจน์ ศิริรักษ์)4,371 ครั้ง
          นาย สุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง
-
          นาย พิเชษฐ์ เวศนารัตน์
-
          นาย ทิวากร สมวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สมศักดิ์ วรรณชัย
-
          นาย ทักษ์ หงษ์ทอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เกรียงศักดิ์ คงชื่น มีข้อมูลในระบบ
1. การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต(เกรียงศักดิ์)3 ครั้ง
          นาย นิติพงษ์ สมไชยวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เดชาชัย ก๋องทอง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิเชษฐ์ เหมยคำ
-
          นาย จำเริญ เกตุแก้ว มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศุภชัย แสงคำ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย เอกชัย ชัยดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย จักรวัฒน์ สัญใจ มีข้อมูลในระบบ
1. โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(อ.จักรวัฒน์)152 ครั้ง
2. วงจรและการวัดไฟฟ้า(อ.จักรวัฒน์)1,786 ครั้ง
3. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (อ.จักรวัฒน์)2,582 ครั้ง
4. วงจรไฟฟ้า(อ.จักรวัฒน์)293 ครั้ง
5. เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม(อ.จักรวัฒน์)21 ครั้ง
          นาย กฤษฎา ฟ้าคำตัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว สุวรรณี ยาสมร มีข้อมูลในระบบ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ลำปาง
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย ศราวุธ เอกบาง มีข้อมูลในระบบ
-
          นางสาว มนินทรา ใจคำปัน มีข้อมูลในระบบ
1. การจำลองสถานการณ์ (Simulation) อสบ. อุตสาหการ 184 ครั้ง
2. Production and Planning Control 1 ครั้ง
3. การควบคุมคุณภาพ Quality Control(ลำปาง) (อ.มนินทรา ใจคำปัน)59 ครั้ง
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อ.มนินทรา ใจคำปัน)39 ครั้ง
5. การควบคุมคุณภาพ(รวมทุกเขตพื้นที่)38 ครั้ง
          นางสาว สาวิณี หลุดพา มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย บุญธรรม โสใจวงค์ มีข้อมูลในระบบ
1. ความปลอดภันในงานอุตสาหกรรม(อ.บุญธรรม โสใจวงค์)42 ครั้ง
2. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (อ.ธงชัย เครื่อผือ พิษณุโลก)1,369 ครั้ง
          นาย สุทัศน์ แสงยันต์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย สรายุทธ มาลัยพันธุ์
-
          นาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อภินันท์ จิตรเจริญ มีข้อมูลในระบบ
1. Computer Technology (Aphinan)19,410 ครั้ง
2. Farm Machinery and Irrigation (Aphinan Jitjaroen)1,939 ครั้ง
3. Mechanical Computer Programming (Aphinan Jitjaroen)85,722 ครั้ง
4. Maintenance Technology (Aphinan Jitjaroen)4,650 ครั้ง
5. Farm Machinery Management (Aphinan Jitjaroen)38 ครั้ง
6. Mechanical Technology Project4,190 ครั้ง
7. Mechanical Technology Pre-project 14,529 ครั้ง
8. Agricultural Machinery 2(Aphinan Jitjaroen)15 ครั้ง
9. Agricultural Machinery 1 (Aphinan Jitjaroen)59 ครั้ง
          นาย พงศกร สุรินทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. การยศาสตร์ (อ.พงศกร ลำปาง)6 ครั้ง
          นาย เสกสรร เจียรสุวรรณ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ปณิธิ แสนจิตร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ฐิติพล สุรินทร์ มีข้อมูลในระบบ
1. งานไม้ 1 WOOD WORKING 1 (lp) (อ. thitipol)0 ครั้ง
          นาย อำนาจ ผัดวัง มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชัยชนะ วงค์เรือง
-
          นาย วันไชย คำเสน
-
          นาย กิตติพงษ์ นิมากร มีข้อมูลในระบบ
1. ความปลอดภัยในงานอุสาหกรรม(ผศ.นัย บำรุงเวช+กิตติพงค์ นิมากร)0 ครั้ง
          นาย พิทูร นพนาคร มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชัชชัย วรพัฒน์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย กีรติ วุฒิจารี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาง อรทัย บุญทะวงค์ มีข้อมูลในระบบ
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่น่าน
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย บุญช่วย โรจน์ฤทธากร มีข้อมูลในระบบ
1. วัสดุวิศวกรรม (บุญช่วย โรจน์ฤทธากร)0 ครั้ง
          นาย อรรนนท์ บัวศรี
-
          นาย วีระชาติ ขัดมัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ มีข้อมูลในระบบ
1. Power Electronics 2/55149 ครั้ง
2. ไมโครโปรเซสเซอร์ (อ.ชาญยุทธ์)2 ครั้ง
3. คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (32110103) (อ. Chanyut)1 ครั้ง
4. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(อ.ชาญยุทธ์)45 ครั้ง
          นาย วรรณกร พรหมอารีย์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ก้องเกียรติ ธนะมิตร มีข้อมูลในระบบ
1. โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล (อ.ก้องเกียรติ ธนะมิตร)646 ครั้ง
2. วิชางานประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล : Mechanical Technology Laboratory(อ.ก้องเกียรติ ธนะมิตร)8 ครั้ง
3. การออกแบบชินส่วนเครื่องจักรกล(31052104)192 ครั้ง
4. กลศาสตร์ของไหลประยุกต์(31053104)204 ครั้ง
          นาย ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู มีข้อมูลในระบบ
1. Engineering Drawing(Peerawat Luesak)148 ครั้ง
2. ENGINEERING DRAWING (CK)119 ครั้ง
          นาย ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อริยะ แสนทวีสุข มีข้อมูลในระบบ
1. กลศาสตร์ของแข็ง (อ.อริยะ)26 ครั้ง
2. กลศาสตร์ยานยนต์ (อ.อริยะ)8 ครั้ง
3. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (อ.อริยะ แสนทวีสุข)347 ครั้ง
          นาย ประเสริฐ ศรีพนม มีข้อมูลในระบบ
1. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม68 ครั้ง
          นาย วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล มีข้อมูลในระบบ
1. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล รหัสวิชา 31-041-10147 ครั้ง
2. Engineering Drawing(Peerawat Luesak)148 ครั้ง
          นาย เกรียงไกร ธนะมิตร
-
          นาย วุฒิศักดิ์ กาวินัน มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร มีข้อมูลในระบบ
1. วัสดุวิศวกรรม (บุญช่วย โรจน์ฤทธากร)0 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ตาก
ชื่อ - นามสกุล (ผู้สอน) รายวิชาที่เปิดสอน / ปริมาณการใช้งาน สถานะ
          นาย เจษฏา วิเศษมณี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย พิชิตตรี ทองดี มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย มาโนช นำฟู มีข้อมูลในระบบ
-
          นาย อดิเรก ชัยนวล