กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (SI/DSS, MOSTE)
ห้องสมุดและศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวมเอกสาร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 500,000 เล่ม

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)
สืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา , บริการสืบค้นฐานข้อมูลสำเร็จรูป
CD-ROM ร่วมกัน

ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)
รวบรวมฐานข้อมูลออ์ไลนต่าง ๆ เก็บเป็นคลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
รวมฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถค้นหาได้

ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
วารสารวิชาการสาธารณสุข

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร จัดหา จัดเก็บ อนุรักษ์ เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับการเกษตร
เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรแก่บุคลากรภายใน นักวิจัย
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้าด้านการท่องเที่ยว , ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเพื่อการศึกษาค้นคว้า และ
วิจัยทาง การท่องเที่ยว

ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของประเทศ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนักวิจัย รสนับสนุนการเรียน การสอนและ
การวิจัยระดับสูง ทั้งอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ

ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สารสนเทศทางด้านระบบสุขภาพรวมถึงรายงานวิจัยที่สวรส.สนับสนุน ทุนวิจัยซึ่งจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอและให้บริการผ่านทางระบบเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการและ
การนำสารสนเทศที่มีอยู่นี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่ สุดอีกทั้งต้องการพัฒนาไปสู่ห้องสมุดระบบ ดิจิทัล
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับเต็มได้ทางอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฐานข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM/DVD
(ทั้งในรูปของรายละเอียดทางบรรณานุกรม และข้อมูลฉบับสมบูรณ์)

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นการจำลองงานบริการส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยง
งานห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัด อำเภอ
ทั่วประเทศ กว่า ๘๔๘ แห่ง และกำลังดำเนินการ “พลิกโฉม” ให้เป็น ห้องสมุดประชาชน “มีชีวิต”


ห้องสมุดที่ใช้ระบบ INNOPAC (INNOVATIVE)

ห้องสมุด E-LIB (Electronic Library)
โดยนายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตรีนิติ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคทางผิวหนัง, ทันตกรรม ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำวิธีรักษาเบื้องต้น

ห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Digital Library for SchoolNet
โครงการดิจิตอลไลบารีจึง

ห้องสมุดกฎหมาย
ฐานข้อมูลรวมเว็บกฎหมาย

ห้องสมุดความรู้
โฮมเพจห้องสมุดความรู้ เป็นห้องสมุดเสมือนที่รวบรวมคำศํพท์ที่น่าสนใจจากโฮมเพจโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา และอธิบายความหมาย โดยเน้นให้ความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป
โดยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิชาการโดยตรง

ห้องสมุดสมาคมดาราศาสตร์ไทย (Thai Astronomical Library)
# ส่งเสริมการศึกษาทางดาราศาสตร์
# สนับสนุนการค้นคว้าและงานวิจัยทางดาราศาสตร์
# เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการดาราศาสตร์

ห้องสมุดแสตมป์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแสตมป์

ห้องสมุดความรู้การเกษตร
รวบรวมความรุ้เกี่ยวกับการเกษตร

หอสมุดแห่งชาติ
รวบรวม และสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของ
หนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศนวัสดุ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของประเทศ

ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์กลางในการประสานให้มีการรวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และค้นคืนข้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์


     
 หอสมุด เขตพื้นที่เชียงใหม่


หอสมุด เขตพื้นที่เชียงใหม่(จอมทอง)


หอสมุด เขตพื้นที่เชียงราย


หอสมุด เขตพื้นที่น่าน

 หอสมุด เขตพื้นที่ลำปาง


หอสมุด เขตพื้นที่ตาก


หอสมุด เขตพื้นที่พิษณุโลก