คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทของรายวิชา

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์48

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์169

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล130

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม48

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ109
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์32

สาขาการบัญชี80

สาขาบริหารธุรกิจ200

สาขาศิลปศาสตร์78
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์12

สาขาวิชาการออกแบบ44

สาขาวิชาศิลปกรรม13

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม30

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร23

สาขาพืชศาสตร์29

สาขาสัตวศาสตร์และประมง15

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร32

สาขาวิทยาศาสตร์42

ฟิสิกส์38

เคมี31

ชีววิทยา7

คณิตศาสตร์44
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ23

เตรียมบริหารธุรกิจ6

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์19

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์5

วิศวกรรมอาหาร11

บัญชี ป.ตรี4
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร1
ศึกษาทั่วไป1
e-Training14
e-Learning RMUTL53
International Business Management
English courses8
Other Course3