คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
ประเภทย่อย
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา(รศ.ดร.ปาริชาติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
25013502 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ Seed Production and Quality Control-noneข้อมูล
การตลาดเกษตร-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร(ผศ.ดารารัตน์ แก้ววานิช)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางสัตว์ 1 (อ. คชรัตน์ ทองฟัก)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร (อ.พิกุล สุรพรไพบูลย์)-noneข้อมูล
Strength pf Material I (อ.jedsadaporn)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
แคลคูลัส1(อพิมพ์ใจ ปรางสุรางค์)-noneข้อมูล
Thai for Communication (Sudarak Kaewduangsang)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ชีวเคมีทางการเกษตร(อ.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง)-noneข้อมูล
Renewable Energy Resources(สมาน)-noneข้อมูล
พลศึกษา(อ.อรสา ชัยเมืองปัก)-noneข้อมูล
สถิติพื้นฐาน(อรพรรณ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การแปรรูปอาหาร 2 (อ.อรทัย บุญทะวงศ์)-noneข้อมูล
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์(อ.ชาญยุทธ์)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(อ.ชาญยุทธ์)-noneข้อมูล
(อาจารย์รุ่ง หมูล้อม)-noneข้อมูล
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา-none
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ผศ.ประกิต ทิมขำ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร (อ.วัชรัตน์ ถมทอง)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล