คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
ประเภทย่อย
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์

รายวิชาทั้งหมด 
Fundamental Design (อ.อรนุช, อ.อัครเดช)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Industrial Drafting (อ.เยาวนาถ)
เทคนิคการถ่ายภาพ (อ. prasert sripanom)-noneข้อมูล
ทฤษฎีสี Theory of Color(จุฑามาศ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ศิลปะภาพพิมพ์1(อ.ธ๊รยุทธ อินทร์แก้ว)-noneข้อมูล
ศิลปะภาพพิมพ์ 4 (ธีรยุทธ อินทร์แก้ว)-noneข้อมูล
Creative Writing (พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Model Making-none
ภาษาอังกฤษเทคนิค (อ. อัศรา โรจนพิบูลธรรม)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PROJECT STUDYรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Consumer Packaging Design (เยาวนาถ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Construction Technology 4