คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
  • ศึกษาความหมายของจิตวิทยา
    ประวัติความเป็นมา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้
    การเรียนรู้  เชาวน์ปัญญา
    แรงจูงใจและการจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการปรับตัว