คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
ประเภทย่อย
สาขาการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาศิลปศาสตร์

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
05-530-351 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ -noneบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต (จิราภัทร คำแปง)ข้อมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1(อ.นิตยา นาแก้ว)-noneข้อมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ.นิตยา นาแก้ว)-none
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (อ.อภิชัย จังหวัดตาก)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (อ.เมตตา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (อุมาวดี วงษ์มิตร)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษา (อาจารย์ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง)-noneข้อมูล
ภาษาอังกฤษ 1-none
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(อัมรินทรา)-noneข้อมูล
English in Everyday Use (Asst.Prof. Kanlayarat Sawettanun)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน(วรพงษ์ ด้วงน้อย)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
strategic management (laphaslada)-noneข้อมูล
กฏหมายธุรกิจและจริยธรรม(อ.พรทิย์)-none
หลักเศรษฐศาสตร์ (กรปภา จันทาพูน)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(อ.ภีราวิชญ์ ชัยมาลา)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Macroeconomics (อ.ภัทราพร สมเสมอ)-noneข้อมูล
หลักการลงทุน(อ.สายนที วงษ์คำดี)ลำปาง-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การจัดการการตลาด (อาจารย์ญาดา คำลือมี)-noneข้อมูล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล